Cách xem danh mục khuyến nghị đầu tư của TCBS?

Câu hỏi

Theo em được biết thì chứng khoán TCBS có một danh mục khuyến nghị khách hàng đầu tư, giờ em muốn xem danh mục khuyến nghị đó thì xem ở đâu?

Trả lời ( 1 )

  1. Mỗi tháng TCBS có đưa danh mục khuyến nghị đầu tư trên cộng đồng nhà đầu tư TCBS.

    Link cộng đồng: Tại đây

    Danh mục này được đội ngũ phân tích của TCBS làm mỗi tháng, trong đó tỷ trọng sẽ được phân bổ tùy vào thị trường. Danh mục bao gồm 10 mã chứng khoán, có đôi lúc có thêm một số sản phẩm tích lũy vào danh mục nữa để phòng vệ rủi ro.

Câu trả lời của bạn