Biểu phí giao dịch của TCBS là bao nhiêu?

Câu hỏi

Biểu phí giao dịch của TCBS là bao nhiêu, có cạnh tranh hơn so với mấy ngân hàng khác không?

Trả lời ( 1 )

  1. Tại TCBS thì chia ra thành 2 mức phí dành cho khách hàng.

    Loại 1, đối với khách hàng không có iWealth Partner chăm sóc thì mức phí giao dịch là 0,1%/giá trị giao dịch.

    Loại 2, đối với khách hàng có iWealth Partner chăm sóc thì mức phí giao dịch là 0,15%/giá trị giao dịch.

Câu trả lời của bạn